Biswanath Das Baul

Biswanath Das Baul

interviewed at Khayerboni, Shonamukhi, Bankura

2008-04-01

Son of Sanatan Das Baul.

Interviewed by Kartik Das Baul

Camera : Shubhankar Bhar

Audio: Dhiman Karmakar