Biswanath Malakar

Biswanath Malakar

interviewed at Bagan Para, Shantiniketan, Bolpur, Birbhum

2008-06Interviewer: Aditi Sircar

Camera: Shubhankar Bhar, Ashesh Mukherjee

Sound: Dhiman Karmakar, Sudipto Mukherjee