Anando Gopal Das Baul

Anando Gopal Das Baul

interviewed at HMV Studio, Dum Dum, Kolkata, West Bengal

2008-05-01Interviewer: Aditi Sircar

Camera: Shubhankar Bhar, Ashesh Mukherjee

Sound: Dhiman Karmakar, Sudipto Mukherjee